Siirt İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak aşağıda belirlenen gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere 10.07.2021 tarihinde Cumartesi günü saat 10:00'da Uğur Düğün ve Konferans Salonu Bahçelievler Mahallesi Yavuz Sultan Selim Lisesi Karşısı Siirt adresinde 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde söz konusu 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.07.2021 tarihinde Cumartesi günü saat: 10:00 da yine aynı adreste yapılacaktır.

           

10.07.2021 TARİHLİ 4.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

 

TOPLANTI GÜNDEMİ:

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Başkanlık Divanın oluşturulması.
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
 4. 2016-2017-2018-2019 ve 2020 yılı bütçesinin ibra edilmesi
 5. 2021-2022-2023 ve 2024 Yıllarına ait İş Programı ve Tahmini Bütçelerinin oylanması, tahmini bütçelerde fasıllar arası aktarma yapılabilmesi,  ihtiyaca ve gelişen durumlara göre İş Programında ve bütçede değişiklik yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 6. Tip Ana Sözleşmenin 3’üncü maddesinde yer alan Birliğin Görevleri (a),(b),(c),(ç),(d),e), (f) , (g) , (ğ) , (h) , (ı) ,(i) , (j) ,(k),(l),(m),(n),(o),(ö) bentlerinde belirtilen çalışma konularının icrası için yönetim kuruluna yetki verilmesine.
 7. Yeni Tip Ana Sözleşmesine göre Asil Üye ve Aday Üyelerinin tespiti için yönetim kurulun yetki verilmesi, kendi isteğiyle asil üyelikten istifa ederek aday üye statüsüne geçmek isteyen üyelerin aday üye olması kararı genel kurula sunulması.
 8. Birliğin bir başka birlikle işbirliği yapılması hususu yetkisi yönetim kuruluna verilmesi,
 9. Gayrimenkul alım ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğini, terini ve azami fiyatını satılacak gayrimenkulün asgari fiyatını belirlemek ve bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine.
 10. İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma usul ve esaslarını belirlemek ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 11. Üyelerin ihtiyaçları ile ilgili araç gereç ve demirbaşlar ile üretim maddelerinin temini hususunda karar almak ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 12. Kredi temini konusunda üyelerine yardımcı olmak üzere üyelerine birlik aracılığı ile sağlanan ayni ve nakdi kredilerin ödenme şekli ve miktarlarını tespit etmek ve Birlik amaçlarını gerçekleştirmek için bankalar ile uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan ve üyelerden borç almaya ve kredi kullanmaya ve alınacak borç miktarları ile koşulları belirlemek ve gerekli teminat ve ipotekleri vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 13. Şubeler, alım ve satım merkezleri açmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 14. Banka ve diğer kuruluşlardan temin edilecek kredi ve yardımlar ile gerçekleştirilecek yatırımların yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 15. Her türlü canlı ve/veya cansız demirbaşlar ile Birlik adına tahmini bütçede yer alan kalem dâhilinde hizmet araç ve gereçlerinin alınması,  satılması,  kiralanması ve demirbaşların terkini konusunda karar almak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 16. Gerekli hallerde yönetim kurulunun teklifi üzerine toplanarak illerinde uygulanacak olan teknik ve sağlık hizmetleri ile ilgili ücret ve ödentiler ile aidat ve katılım payı tutarlarını belirlemek ve uygulaması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 17. Her türlü kiralama konusunda karar almak ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 18. Merkez Birliği, Üniversiteler, Ziraat ve Veteriner Fakülteleri ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı ilgili birimlerin ortaklaşa hazırladıkları ıslah programları ile yurt içi ve yurt dışı kaynaklı projelerin hazırlanması, bu projelere iştirak edilmesi, uygulanması ve uygulanması sırasında ihtiyaç duyulacak personel sayısının tespiti, işe alınması ve işten çıkarılması, ücretlerinin belirlenmesi ile finansı konularında karar almak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 19. Merkez Birliği Temsilcilerinin ( delege ) seçimi.
 20. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi.
 21. Yönetim Kurulu başkanının yevmiye hakkı ücretinin belirlenmesi yetkisi yönetim kuruluna verilmesi, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ile Yönetim Kurulu üyeleri, denetleme kurulu üyeleri, Merkez Birliği delegelerine verilecek yurt içi ve yurt dışı yolluk (gündelik ve konaklama) tutarlarının belirlenmesi ayrıca personelin kadro ve ücretleri ile yolluklarının tespit edilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 22. Birliğe gelir temini amacıyla üye giriş aidatı, üye yıllık aidatı ve soy kütüğü hizmet bedelinin belirlenmesi, üyelerin hayvanlarının güncellenmesi, kayıt altına alınması, küçükbaş hayvancılık desteklemeleri ile ilgili faaliyetlerinin yürütülmesi gibi üyelerden alınacak hizmet bedelinin belirlenmesi yetkisi yönetim kuruluna verilmesi,
 23. Gerekli bakanlarda hesap açma kapatma, çek alım ve kullanma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi,
 24. Birlik adına Demostre küçükbaş hayvan çiftlikleri kurulumu ve örnek koyun-keçi yetiştiriciliği işletmesi kurulması yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi.
 25. Siirt ilinde küçükbaş hayvan ıslahı ile ilgili olarak üyelere üstün verim özellikleri ve genetiğe sahip damızlık koç ve tekelerin alımı-dağıtımı ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 26. Ülke genelinde faaliyet gösteren dernek, vakıf vb. kurum ve kuruluşlarda bağış alınması ve verilmesi yetkisinin yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 27. Birliğimizi temsilen yurt içi ve yurt dışında düzenlenen veya direkt Birliğimiz tarafından düzenlenen; eğitim, toplantı, seminer, panel, fuar, gezi, festival ve yarışma vb. etkinliklere katılması, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Valilik ve Kaymakamlık ile diğer resmi kurum ve kuruluşlar ile yapılacak toplantılara katılma ve toplantı giderleri (Yemek, Ulaşım v.b) gibi karşılama yetkisi ve bu kurumlara sosyal ve sportif aktiviteler için birlik bütçesinden kitap, spor malzemeleri v.b ihtiyaçların karşılanması yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi.
 28. Birliğin tanıtımı ve temsili amacıyla her türlü sosyal faaliyet ve etkinliklere katılarak Birlik adına ödül verilmesi, il sınırları içinde sosyal ve mali  yardım ve katkılarda bulunulması, tahmini bütçe ile belirlenen yönetim kurulu temsil ve ikram harcamaları kapsamında harcama yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 29. Organize Koyun Keçi Yetiştiriciliği yapmak amacıyla gerekli kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmaya, Organize Koyun Keçi Yetiştiriciliği Bölgeleri kurmaya ve kurulacak olan Organize Koyun Keçi Yetiştiriciliği Bölgelerindeki parsellerin, hayvan barınaklarının öncelikli olarak birlik üyelerine olmak üzere tahsis etmeye ve bu konularla ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 30. Küçükbaş hayvancılık desteklemeleri kapsamında birlik personelleri tarafından sehven yapılan hatalardan dolayı desteklemelerden faydalanamayan yetiştiricilere birlik bütçesinden ödeme yapılması yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi.
 31. Birlik Üyelerinin Sünnet, Düğün, Taziye gibi önemli günlerde katılma ve yapılan masrafların birlik bütçesinden ödenmesi yetkisinin yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 32. Birliğin ihtiyacına binaen yeteri kadar personel almaya–çıkarmaya çalıştırılacak personelin kadroları, nitelikleri ve ücretlerinin belirlenmesi için yönetim kurulun yetki verilmesi
 33. Birlik konuları ile ilgili olarak İPART , Kırsal Kalkınma Projesi hazırlatarak konu ile ilgili iş ve işlemleri yapmaya ve Kırsal Kalkınma Projesi amacıyla veya damızlık çiftlikleri kurmak maksadıyla veya hayvan pazarı , mandıra ,Süt İşleme ,Süt Soğutma Merkezi , mezbahane , laboratuvar , hayvan hastanesi , yem fabrikası , slaj paketleme veya birlik çalışma konuları için satış yerleri ve şube binalarının veya arsalarının alınması için pazarlık usulünün takip edilerek alınmasına ve alınacak gayri menkulün niteliğini belirlemeye ve bu işlerle ilgili kredi kullanmaya ve karar almaya konu hakkındaki iş ve işlemleri yapmaya ve yaptırmaya ve Birlik konuları ile ilgili imalat ve inşaat işlerinin teklif alma usulü ile yapılması ve ihtiyaç halinde bu konular için kredi kullanmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 34. Birlik üyelerine personellerine ve birliğin faaliyetleri konusu ile ilgili ilgili kurum ve kuruluşlarının personellerine, diğer il birlik başkan ve misafirlerine birlik bütçesinden lokantalardan yemek,çay ve diğer içecek giderleri, birlik araçlarının bakım onarım v.b giderleri, birliğin kırtasiye ve bilgisayar sarf malzeme giderleri, birliğin faaliyetleriyle ilgili kurum ve kuruluşların amirlerine ilimize ait yöresel Siirt fıstığı, Pervari balı, tiftik battaniyeleri gibi hediyelerle ilgili giderler gibi birlik faaliyetleri amacıyla yapılacak giderleri birlik bütçesinden ödenme yetkisinin yönetim kuruluna  verilmesi,
 35. Birliğe üye kabul etmeye, üyelikten çıkarmaya ve üyelik statülerinin belirlenmesi, yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerle ilgili işlem yapmaya ve tahmini bütçedeki miktarı aşmamak kaydıyla üyelere yardım ve bağışta bulunmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 36. Birlik faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla gerektiğinde hizmet alımı yapmaya, hizmet alımı sözleşmelerini hazırlamaya ve hizmet alım konularıyla ilgili yüklenici firmalarla anlaşma ve pazarlık yapmaya protokol ve sözleşme imzalamaya yönetim kuruluna yetki verilmesi
 37. Küçükbaş hayvancılıkla ilgili ülke genelinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ( birlik , oda, vakıf, dernek ) üye olunması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 38. Birlik faaliyetlerine uygun yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlar ile Et, Süt Konseyi  vb. gibi üst kuruluşlara üye olmaya ve üyelikten çıkmaya, katılım paylarını ve aidatlarını ödemeye ve bu organizasyonlarda Birliğimizi temsili  için yetkili kişiyi belirlemek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 39. Dilek ve temenniler.
 40. Kapanış.

 

         Bilgilerinize arz ederim

                                                                        MEHMET ALİ ŞENGÖZ

                                                                          YÖNETİM KURULU BAŞKANI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DUYURULAR